Eventyr - Fairy Tales: I Andegaarden – In the Duck – Yard | H.C. Andersen Information uendelig kjede tiffany

I Andegaarden

H.C. Andersen – Hans Christian Andersen eventyr

I Andegaarden – In the Duck – Yard

1861

Der kom en And fra Portugal, Nogle sagde fra Spanien, det er ligemeget, hun blev kaldt den Portugisiske, hun lagde Æg, blev slagtet og anrettet; det er hendes Levnetsløb. Alle de, som krøbe ud af hendes Æg, bleve kaldte de Portugisiske og det betydede Noget; nu var her af hele den Slægt kun Een tilbage i Andegaarden, en Gaard, som ogsaa Hønsene havde Adgang til og hvor Hanen traadte op med uendelig Hovmod.

“Han krænker mig med sit voldsomme Gal!” sagde den Portugisiske. “Men kjøn er han, det kan man ikke negte, uagtet han ikke er nogen Andrik. Moderere sig skulde han, men det er en Konst at moderere sig, det viser høiere Dannelse, den har de smaa Sangfugle oppe i Nabohavens Lindetræ! hvor yndigt de synge! der ligger noget saa Rørende i deres Sang; jeg kalder det Portugal! Havde jeg saadan en lille Sangfugl, jeg vilde være ham en Moder, kjærlig og god, det ligger mig i Blodet, i mit Portugisiske!”

Og lige idet hun talte kom der en lille Sangfugl; den kom hovedkulds oppe fra Taget. Katten var efter den, men Fuglen slap med en knækket Vinge og faldt ned i Andegaarden.

“Det ligner Katten, det Afskum!” sagde den Portugisiske; “jeg kjender ham fra jeg selv havde Ællinger! At et saadant Væsen faaer Lov at leve og gaae om paa Tagene! det troer jeg ikke finder Sted i Portugal!”

Og hun ynkede den lille Sangfugl, og de andre Ænder, som ikke vare portugisiske, ynkede ham ogsaa.

“Det lille Kræ!” sagde de, og saa kom den Ene og saa kom den Anden. “Vel ere vi selv ikke syngende,” sagde de, “men vi have indvendig Sangbund eller saadant Noget; det føle vi, om vi ikke tale derom!”

“Da vil jeg tale om det!” sagde den Portugisiske, “og jeg vil gjøre Noget for den, for det er Ens Pligt!” og saa gik hun op i Vandtruget og baskede i Vandet, saa hun nær havde drunket den lille Sangfugl i den Skylle, han fik, men det var godt meent. “Det er en god Gjerning,” sagde hun, “den kan de Andre see paa og tage Exempel af!”

“Pip!” sagde den lille Fugl, hans ene Vinge var knækket; det var ham svært at ryste sig, men han forstod saa godt den velmeente Pjasken. “De er saa hjertensgod, Madame!” sagde han, men forlangte ikke mere.

“Jeg har aldrig tænkt over mit Hjertelag!” sagde den Portugisiske, “men det veed jeg, at jeg elsker alle mine Medskabninger undtagen Katten, men det kan da Ingen forlange af mig! han har ædt To af mine; men vær nu som hjemme her, det kan man; jeg selv er fra en fremmed Egn, som De nok seer paa min Reisning og Fjederkjole! min Andrik er indfødt, har ikke mit Blod, men jeg hovmoder mig ikke! – forstaaes De af Nogen herinde, saa tør jeg nok sige, at det er af mig!”

“Hun har Portulak i Kroen!” sagde en lille almindelig Ælling, der var vittig, og de andre Almindelige fandt det saa udmærket med “Portulak”, det klang som “Portugal”; og de stødte til hinanden og sagde Rab! han var saa mageløs vittig! og saa indlode de sig med den lille Sangfugl.

“Den Portugisiske har rigtignok Sproget i sin Magt!” sagde de. “Vi have det ikke med store Ord i Næbet, men vi have ligesaa stor Deeltagelse; gjør vi ikke Noget for Dem, saa gaae vi stille med det; og det finde vi smukkest!”

“De har en yndig Røst!” sagde en af de Ældste. “Det maa være en deilig Bevidsthed at glæde saa Mange, som De gjør! jeg forstaaer mig rigtignok aldeles ikke paa det! derfor holder jeg min Mund, og det er altid bedre, end at sige noget Dumt, som saa mange Andre sige til Dem!”

“Plag ham ikke!” sagde den Portugisiske, “han trænger til Hvile og Pleie. Lille Sangfugl, skal jeg pjaske Dem igjen?”

“O nei, lad mig være tør!” bad han.

“Vandkuren er den eneste, der hjelper mig,” sagde den Portugisiske; “Adspredelse er ogsaa noget Godt! nu kommer snart Nabohønsene og gjør Visit, der ere to chinesiske Høns, de gaae med Mamelukker, have megen Dannelse, og de ere indførte, det hæver dem i min Agtelse!”

Og Hønsene kom og Hanen kom, han var idag saa høflig, at han var ikke grov.

“De er en virkelig Sangfugl!” sagde han, “og De gjør ud af Deres lille Stemme Alt, hvad der kan gjøres af saadan en lille Stemme. Men noget mere Locomotiv maa man have, at det kan høres, at man er af Hankjønnet.”

De to Chinesiske stode henrykte ved Synet af Sangfuglen, han saae saa forpjusket ud af Pjasket, han havde faaet over sig, at de syntes, han lignede en chinesisk Kylling. “Han er yndig!” og saa indlode de sig med ham; de talte med Hviskestemme og P-Lyd paa fornemt Chinesisk.

“Vi høre nu til Deres Art. Ænderne selv den Portugisiske, høre til Svømmefuglene, som De nok har bemærket. Os kjender De endnu ikke, men hvor Mange kjende os, eller gjøre sig den Uleilighed, Ingen, selv blandt Hønsene, uagtet vi ere fødte til at sidde paa en høiere Pind, end de fleste Andre. – Det er nu det Samme, vi gaae vor stille Gang mellem de Andre, hvis Grundsætninger ikke ere vore, men vi see kun paa de gode Sider, og tale kun om det Gode, skjøndt det er vanskeligt at finde, hvor Intet er. Med Undtagelse af os To og Hanen, er der Ingen i Hønsehuset, der ere begavede, men honnette! dette kan man ikke sige om Beboerne af Andegaarden. Vi advare Dem, lille Sangfugl! tro ikke hende der med Stumphalen, hun er lumsk! den Spættede der, med det skjeve Speil paa Vingerne, hun er disputeergal og lader aldrig Nogen faae det sidste Ord, og saa har hun altid Uret! – den fede And taler ilde om Alle, og det er vor Natur imod, kan man ikke tale godt, saa skal man holde sin Mund. Den Portugisiske er den Eneste, der har lidt Dannelse og som man kan omgaaes med, men hun er lidenskabelig og taler for meget om Portugal!”

“Hvor de to Chinesiske har meget at hviske!” sagde et Par af Ænderne, “mig kjede de; jeg har aldrig talt med dem!”

Nu kom Andriken! han troede, at Sangfuglen var en Graaspurv. ” Ja, jeg kan ikke gjøre Forskel!” sagde han, “og det er da ogsaa lige fedt! Han hører til Spilleværkerne, og har man dem, saa har man dem!”

“Bryd Dem aldrig om hvad han siger!” hviskede den Portugisiske. “Han er agtværdig i Forretninger, og Forretninger gaae for Alt. Men nu lægger jeg mig til Hvile! det skylder man sig selv, at man kan være kjøn fed, til man skal balsameres med Æbler og Svedsker!”

Og saa lagde hun sig i Solen, blinkede med det ene Øie; hun laae saa godt, hun var saa god, og saa sov hun saa godt. Den lille Sangfugl plukkede paa sin knækkede Vinge, lagde sig lige op til sin Beskytterinde, Solen skinnede varmt og deiligt, det var et godt Sted at være.

Nabohønsene gik om at skrabe, de vare i Grunden komne der alene for Fødens Skyld; de Chinesiske gik først bort, og saa de Andre; den vittige Ælling sagde om den Portugisiske, at den Gamle gik snart i “Ællingedom”, og saa skrattede de andre Ænder, “Ællingedom! han er mageløs vittig!” og saa gjentog de den forrige Vittighed: “Portulak!” det var meget morsomt; og saa lagde de sig.

De laae en Stund, da blev lige med Eet kastet noget Snaskeri ind i Andegaarden, det klaskede, saa hele den sovende Besætning foer op og slog med Vingerne; den Portugisiske vaagnede ogsaa, væltede om og trykkede forfærdeligt den lille Sangfugl.

“Pip!” sagde den, “De traadte saa haardt, Madame!”

“Hvorfor ligger De i Veien!” sagde hun, “De maa ikke være saa ømskindet! jeg har ogsaa Nerver, men jeg har aldrig sagt Pip!”

“Vær ikke vred!” sagde den lille Fugl, “det Pip slap mig ud af Næbet!”

Den Portugisiske hørte ikke paa det, men foer i Snaskeriet og holdt sit gode Maaltid, da det var endt og hun lagde sig, kom den lille Sangfugl og vilde være elskværdig:

“Tilleleit!

Om Hjertet dit,

Vil jeg synge tidt,

Flyvende vidt, vidt, vidt!”

“Nu skal jeg hvile paa Maden!” sagde hun, “De maa lære Huusskik herinde! Nu sover jeg!”

Den lille Sangfugl blev ganske forbløffet, for han meente det saa godt. Da Madamen siden vaagnede, stod han foran hende med et lille Korn, han havde fundet; det lagde han foran hende; men hun havde ikke sovet godt, og saa var hun naturligviis tvær.

“Det kan De give en Kylling!” sagde hun; “staa ikke og hæng over mig!”

“Men De er vred paa mig!” sagde han. “Hvad har jeg gjort?”

“Gjort!” sagde den Portugisiske, “det Udtryk er ikke af den fineste Slags, vil jeg gjøre Dem opmærksom paa!”

“Igaar var her Solskin,” sagde den lille Fugl, “idag er her mørkt og graat! jeg er saa inderlig bedrøvet!”

“De kan det nok ikke med Tidsregning!” sagde den Portugisiske, “Dagen er endnu ikke gaaet, staa ikke og vær saa dumladende!”

“De seer paa mig saa vred, som de to slemme Øine saae, da jeg faldt herned i Gaarden!”

“Uforskammede!” sagde den Portugisiske, “ligner De mig med Katten, det Rovdyr! ikke en ond Blodsdraabe er der i mig; jeg vszycrfv. tiffany and co adelaide har taget mig af Dem, og god Omgang skal jeg lære Dem!”

Og saa bed hun Hovedet af Sangfuglen, den laae død.

“Hvad er nu det!” sagde hun; “kunde han ikke taale det! ja saa var han saamænd ikke for denne Verden! jeg har været som en Moder mod ham, det veed jeg! for Hjerte har jeg!”

Og Naboens Hane stak Hovedet ind i Gaarden og galede med Locomotivkraft.

“De tager Livet af En med det Gal!” sagde hun; “det er Deres Skyld det Hele; han tabte Hovedet og jeg er nærved at tabe mit.”

“Han fylder ikke meget hvor han ligger!” sagde Hanen.

“Tal De med Agtelse om ham!” sagde den Portugisiske, “han havde Tone, han havde Sang og høi Dannelse! kjærlig og blød var han og det passer sig for Dyrene, som for de saakaldte Mennesker.”

Og alle Ænderne samlede sig om den lille døde Sangfugl; Ænderne have stærke Passioner, enten have de det med Misundelse eller med Medlidenhed, og da her ikke var Noget at misunde, saa vare de medlidende, det var da ogsaa de to chinesiske Høns.

“Saadan en Sangfugl faae vi aldrig mere! han var næsten en Chineser,” og de græd saa det klukkede efter, og alle Hønsene klukkede, men Ænderne gik og havde de rødeste Øine.

“Hjerte have vi!” sagde de, “det kan da Ingen negte os!”

“Hjerte!” sagde den Portugisiske, “ja det have vi – næsten lige saa meget som i Portugal!”

“Lad os nu tænke paa at faae Noget i Skrotten!” sagde Andriken, “det er det Vigtigere! Gaaer et af Spilleværkerne i Stykker, saa have vi nok alligevel!”

  Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales


tiffany \u0026 co new york
locket tiffany
tiffany anker ketting

I Andegaarden

H.C. Andersen – Hans Christian Andersen eventyr

I Andegaarden – In the Duck – Yard

1861

Der kom en And fra Portugal, Nogle sagde fra Spanien, det er ligemeget, hun blev kaldt den Portugisiske, hun lagde Æg, blev slagtet og anrettet; det er hendes Levnetsløb. Alle de, som krøbe ud af hendes Æg, bleve kaldte de Portugisiske og det betydede Noget; nu var her af hele den Slægt kun Een tilbage i Andegaarden, en Gaard, som ogsaa Hønsene havde Adgang til og hvor Hanen traadte op med uendelig Hovmod.

“Han krænker mig med sit voldsomme Gal!” sagde den Portugisiske. “Men kjøn er han, det kan man ikke negte, uagtet han ikke er nogen Andrik. Moderere sig skulde han, men det er en Konst at moderere sig, det viser høiere Dannelse, den har de smaa Sangfugle oppe i Nabohavens Lindetræ! hvor yndigt de synge! der ligger noget saa Rørende i deres Sang; jeg kalder det Portugal! Havde jeg saadan en lille Sangfugl, jeg vilde være ham en Moder, kjærlig og god, det ligger mig i Blodet, i mit Portugisiske!”

Og lige idet hun talte kom der en lille Sangfugl; den kom hovedkulds oppe fra Taget. Katten var efter den, men Fuglen slap med en knækket Vinge og faldt ned i Andegaarden.

“Det ligner Katten, det Afskum!” sagde den Portugisiske; “jeg kjender ham fra jeg selv havde Ællinger! At et saadant Væsen faaer Lov at leve og gaae om paa Tagene! det troer jeg ikke finder Sted i Portugal!”

Og hun ynkede den lille Sangfugl, og de andre Ænder, som ikke vare portugisiske, ynkede ham ogsaa.

“Det lille Kræ!” sagde de, og saa kom den Ene og saa kom den Anden. “Vel ere vi selv ikke syngende,” sagde de, “men vi have indvendig Sangbund eller saadant Noget; det føle vi, om vi ikke tale derom!”

“Da vil jeg tale om det!” sagde den Portugisiske, “og jeg vil gjøre Noget for den, for det er Ens Pligt!” og saa gik hun op i Vandtruget og baskede i Vandet, saa hun nær havde drunket den lille Sangfugl i den Skylle, han fik, men det var godt meent. “Det er en god Gjerning,” sagde hun, “den kan de Andre see paa og tage Exempel af!”

“Pip!” sagde den lille Fugl, hans ene Vinge var knækket; det var ham svært at ryste sig, men han forstod saa godt den velmeente Pjasken. “De er saa hjertensgod, Madame!” sagde han, men forlangte ikke mere.

“Jeg har aldrig tænkt over mit Hjertelag!” sagde den Portugisiske, “men det veed jeg, at jeg elsker alle mine Medskabninger undtagen Katten, men det kan da Ingen forlange af mig! han har ædt To af mine; men vær nu som hjemme her, det kan man; jeg selv er fra en fremmed Egn, som De nok seer paa min Reisning og Fjederkjole! min Andrik er indfødt, har ikke mit Blod, men jeg hovmoder mig ikke! – forstaaes De af Nogen herinde, saa tør jeg nok sige, at det er af mig!”

“Hun har Portulak i Kroen!” sagde en lille almindelig Ælling, der var vittig, og de andre Almindelige fandt det saa udmærket med “Portulak”, det klang som “Portugal”; og de stødte til hinanden og sagde Rab! han var saa mageløs vittig! og saa indlode de sig med den lille Sangfugl.

“Den Portugisiske har rigtignok Sproget i sin Magt!” sagde de. “Vi have det ikke med store Ord i Næbet, men vi have ligesaa stor Deeltagelse; gjør vi ikke Noget for Dem, saa gaae vi stille med det; og det finde vi smukkest!”

“De har en yndig Røst!” sagde en af de Ældste. “Det maa være en deilig Bevidsthed at glæde saa Mange, som De gjør! jeg forstaaer mig rigtignok aldeles ikke paa det! derfor holder jeg min Mund, og det er altid bedre, end at sige noget Dumt, som saa mange Andre sige til Dem!”

“Plag ham ikke!” sagde den Portugisiske, “han trænger til Hvile og Pleie. Lille Sangfugl, skal jeg pjaske Dem igjen?”

“O nei, lad mig være tør!” bad han.

“Vandkuren er den eneste, der hjelper mig,” sagde den Portugisiske; “Adspredelse er ogsaa noget Godt! nu kommer snart Nabohønsene og gjør Visit, der ere to chinesiske Høns, de gaae med Mamelukker, have megen Dannelse, og de ere indførte, det hæver dem i min Agtelse!”

Og Hønsene kom og Hanen kom, han var idag saa høflig, at han var ikke grov.

“De er en virkelig Sangfugl!” sagde han, “og De gjør ud af Deres lille Stemme Alt, hvad der kan gjøres af saadan en lille Stemme. Men noget mere Locomotiv maa man have, at det kan høres, at man er af Hankjønnet.”

De to Chinesiske stode henrykte ved Synet af Sangfuglen, han saae saa forpjusket ud af Pjasket, han havde faaet over sig, at de syntes, han lignede en chinesisk Kylling. “Han er yndig!” og saa indlode de sig med ham; de talte med Hviskestemme og P-Lyd paa fornemt Chinesisk.

“Vi høre nu til Deres Art. Ænderne selv den Portugisiske, høre til Svømmefuglene, som De nok har bemærket. Os kjender De endnu ikke, men hvor Mange kjende os, eller gjøre sig den Uleilighed, Ingen, selv blandt Hønsene, uagtet vi ere fødte til at sidde paa en høiere Pind, end de fleste Andre. – Det er nu det Samme, vi gaae vor stille Gang mellem de Andre, hvis Grundsætninger ikke ere vore, men vi see kun paa de gode Sider, og tale kun om det Gode, skjøndt det er vanskeligt at finde, hvor Intet er. Med Undtagelse af os To og Hanen, er der Ingen i Hønsehuset, der ere begavede, men honnette! dette kan man ikke sige om Beboerne af Andegaarden. Vi advare Dem, lille Sangfugl! tro ikke hende der med Stumphalen, hun er lumsk! den Spættede der, med det skjeve Speil paa Vingerne, hun er disputeergal og lader aldrig Nogen faae det sidste Ord, og saa har hun altid Uret! – den fede And taler ilde om Alle, og det er vor Natur imod, kan man ikke tale godt, saa skal man holde sin Mund. Den Portugisiske er den Eneste, der har lidt Dannelse og som man kan omgaaes med, men hun er lidenskabelig og taler for meget om Portugal!”

“Hvor de to Chinesiske har meget at hviske!” sagde et Par af Ænderne, “mig kjede de; jeg har aldrig talt med dem!”

Nu kom Andriken! han troede, at Sangfuglen var en Graaspurv. ” Ja, jeg kan ikke gjøre Forskel!” sagde han, “og det er da ogsaa lige fedt! Han hører til Spilleværkerne, og har man dem, saa har man dem!”

“Bryd Dem aldrig om hvad han siger!” hviskede den Portugisiske. “Han er agtværdig i Forretninger, og Forretninger gaae for Alt. Men nu lægger jeg mig til Hvile! det skylder man sig selv, at man kan være kjøn fed, til man skal balsameres med Æbler og Svedsker!”

Og saa lagde hun sig i Solen, blinkede med det ene Øie; hun laae saa godt, hun var saa god, og saa sov hun saa godt. Den lille Sangfugl plukkede paa sin knækkede Vinge, lagde sig lige op til sin Beskytterinde, Solen skinnede varmt og deiligt, det var et godt Sted at være.

Nabohønsene gik om at skrabe, de vare i Grunden komne der alene for Fødens Skyld; de Chinesiske gik først bort, og saa de Andre; den vittige Ælling sagde om den Portugisiske, at den Gamle gik snart i “Ællingedom”, og saa skrattede de andre Ænder, “Ællingedom! han er mageløs vittig!” og saa gjentog de den forrige Vittighed: “Portulak!” det var meget morsomt; og saa lagde de sig.

De laae en Stund, da blev lige med Eet kastet noget Snaskeri ind i Andegaarden, det klaskede, saa hele den sovende Besætning foer op og slog med Vingerne; den Portugisiske vaagnede ogsaa, væltede om og trykkede forfærdeligt den lille Sangfugl.

“Pip!” sagde den, “De traadte saa haardt, Madame!”

“Hvorfor ligger De i Veien!” sagde hun, “De maa ikke være saa ømskindet! jeg har ogsaa Nerver, men jeg har aldrig sagt Pip!”

“Vær ikke vred!” sagde den lille Fugl, “det Pip slap mig ud af Næbet!”

Den Portugisiske hørte ikke paa det, men foer i Snaskeriet og holdt sit gode Maaltid, da det var endt og hun lagde sig, kom den lille Sangfugl og vilde være elskværdig:

“Tilleleit!

Om Hjertet dit,

Vil jeg synge tidt,

Flyvende vidt, vidt, vidt!”

“Nu skal jeg hvile paa Maden!” sagde hun, “De maa lære Huusskik herinde! Nu sover jeg!”

Den lille Sangfugl blev ganske forbløffet, for han meente det saa godt. Da Madamen siden vaagnede, stod han foran hende med et lille Korn, han havde fundet; det lagde han foran hende; men hun havde ikke sovet godt, og saa var hun naturligviis tvær.

“Det kan De give en Kylling!” sagde hun; “staa ikke og hæng over mig!”

“Men De er vred paa mig!” sagde han. “Hvad har jeg gjort?”

“Gjort!” sagde den Portugisiske, “det Udtryk er ikke af den fineste Slags, vil jeg gjøre Dem opmærksom paa!”

“Igaar var her Solskin,” sagde den lille Fugl, “idag er her mørkt og graat! jeg er saa inderlig bedrøvet!”

“De kan det nok ikke med Tidsregning!” sagde den Portugisiske, “Dagen er endnu ikke gaaet, staa ikke og vær saa dumladende!”

“De seer paa mig saa vred, som de to slemme Øine saae, da jeg faldt herned i Gaarden!”

“Uforskammede!” sagde den Portugisiske, “ligner De mig med Katten, det Rovdyr! ikke en ond Blodsdraabe er der i mig; jeg har taget mig af Dem, og god Omgang skal jeg lære Dem!”

Og saa bed hun Hovedet af Sangfuglen, den laae død.

“Hvad er nu det!” sagde hun; “kunde han ikke taale det! ja saa var han saamænd ikke for denne Verden! jeg har været som en Moder mod ham, det veed jeg! for Hjerte har jeg!”

Og Naboens Hane stak Hovedet ind i Gaarden og galede med Locomotivkraft.

“De tager Livet af En med det Gal!” sagde hun; “det er Deres Skyld det Hele; han tabte Hovedet og jeg er nærved at tabe mit.”

“Han fylder ikke meget hvor han ligger!” sagde Hanen.

“Tal De med Agtelse om ham!” sagde den Portugisiske, “han havde Tone, han havde Sang og høi Dannelse! kjærlig og blød var han og det passer sig for Dyrene, som for de saakaldte Mennesker.”

Og alle Ænderne samlede sig om den lille døde Sangfugl; Ænderne have stærke Passioner, enten have de det med Misundelse eller med Medlidenhed, og da her ikke var Noget at misunde, saa vare de medlidende, det var da ogsaa de to chinesiske Høns.

“Saadan en Sangfugl faae vi aldrig mere! han var næsten en Chineser,” og de græd saa det klukkede efter, og alle Hønsene klukkede, men Ænderne gik og havde de rødeste Øine.

“Hjerte have vi!” sagde de, “det kan da Ingen negte os!”

“Hjerte!” sagde den Portugisiske, “ja det have vi – næsten lige saa meget som i Portugal!”

“Lad os nu tænke paa at faae Noget i Skrotten!” sagde Andriken, “det er det Vigtigere! Gaaer et af Spilleværkerne i Stykker, saa have vi nok alligevel!”

  Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

 • Midt i ørkenen i Jordan forsøker Frank fra Stavanger å dyrke agurker til markedsprisMidt i ørkenen i Jordan forsøker Frank fra Stavanger å dyrke agurker til markedspris (Tu.no)
 • Noen spill fortsetter å gripe oss flere tiår etter lansering. Outcast er et sånt spillANMELDELSE: Noen spill fortsetter å gripe oss flere tiår etter lansering. Outcast er et sånt spill (Gamer.no)
 • Vipps skal oppgraderes. Det betyr nedetidVipps skal oppgraderes. Det betyr nedetid (Digi.no)
Diskusjon.no leveres i samarbeid med Tek-nettverket
Foto

Reklamasjon på DAB-Radio


 • Logg inn for å svare
14 svar i denne tråden

#1 Lovegame

Lovegame

  Bruker

 • Medlemmer
 • 1 798 innlegg
 •   1. februar 2005

Skrevet 1. februar 2017 - 13:14

Hei,

 

Fattern kjøpte en Scansonic DAB radio (ikke bilradio) for ganske nøyaktig 3 år siden hos den lokale Expert-butikken.
Denne tok sitt siste åndedrag nå før helgen, og ble levert inn på butikken.

De sa at garantien var gått ut (1år), og reklamasjonen var gått ut (2år).
Radioen hadde en nypris på 1.999kr.

 

Jeg var ganske uenig med dem, ringte og fikk snakka med en fyr hos dem som sa det var 4(?) år reklamasjon på disse radioene. Så de leita frem radioen (skulle vist kaste den), men så satt de seg på bakbena igjen.

 

 

 

Hvor lang reklamasjon er det egentlig på slikt? Forstår det om det var en music angel til 150 spenn, men dette er jo en dyrere radio, skal vel vare lengre enn 3 år?


Dette innlegget har blitt redigert av Lovegame: 1. februar 2017 - 13:14

 • 0
 • Opp
 • Rapporter

#2 Sokkalf™

Sokkalf™

  Bruker

 • Medlemmer
 • 5 927 innlegg
 •   2. november 2003

Skrevet 1. februar 2017 - 13:16

Ville overraske meg veldig om det var noe annet enn 5 års reklamasjon på en slik radio.


 • 2

Hortz fur dëhn stëkehn west!
--- ugle-z.no --- github --- ubuntu --- fedora --- debian --- openSUSE --- FreeBSD ---

59°93'N 10°74'E

 • Opp
 • Rapporter

#3 grenness

grenness

  Bruker

 • Medlemmer
 • 407 innlegg
 •   1. september 2006

Skrevet 1. februar 2017 - 13:17

5 år.

Med mindre varen ikke er ment å vare mer enn 2 år ved normal bruk.

 

http://www.forbruker...er/elektronikk/


 • 1
 • Opp
 • Rapporter

#4 LMH1

LMH1

  Bruker

 • Medlemmer
 • 15 783 innlegg
 •   28. oktober 2008

Skrevet 1. februar 2017 - 13:19

http://www.dinside.n...ronikk/61575086

 

Ta kontakt med forbrukerrådet hvis du ikke kommmer frem, prøvd det på forbrukertvistrådet.


 • 1

Ryzen 7 1700, GTX titan 32 GB ram 3000MHz og samsung 961 pro 1 TB SSD + 1 TB ssd , 8 TB hd

 • Opp
 • Rapporter

#5 nomore

nomore

  Bruker

 • Medlemmer
 • 13 937 innlegg
 •   18. juli 2002

Skrevet 1. februar 2017 - 13:26

Her er det 5 års reklamasjonsfrist. Henvis til forbrukerkjøpsloven og be de om å enten reparere produktet, omlevere produktet eller heve kjøpet :)


 • 1
Ydmyk og feilfri.
Tutti fratelli.
 • Opp
 • Rapporter

#6 Herr Brun

Herr Brun

  Bruker

 • EKSTRA
 • Medlemmer
 • 29 136 innlegg
 •   18. mars 2004

Skrevet 1. februar 2017 - 13:27

En radio til 2000 kroner er åpenbart ment å vare vesentlig lengre enn 2 år. Om det foreligger en mangel, så er det her reklamert i tide. 

 

Hvis dette er en latent produksjonsfeil eller lignende (typisk "holdbarhetsfeil") så er det en mangel. 


 • 2
Everyone is entitled to my opinion.
 • Opp
 • Rapporter

#7 LMH1

LMH1

  Bruker

 • Medlemmer
 • 15 783 innlegg
 •   28. oktober 2008

Skrevet 1. februar 2017 - 13:31

Tror problemet blir verre for FM radioer i løp av året, sikkert en del som vil prøve seg med samme de har kjøpt FM radio så har norge slokket teknologien og radioen virker ikke.

 

Egentlig burde det ha vært salgsforbud med FM\AM radio (Som ikke kan byttes til DAB+) da tenker jeg ikke på forsterker etc. Men rene radioer. Foreløpig er det kun informasjonsplikt på det.

 

Uansett, kan jo være feil på dekningen?

Eller virker ikke radioen i det heletatt svart skjerm?

Kan være mange grunner til det.


Dette innlegget har blitt redigert av LMH1: 1. februar 2017 - 13:33

 • 0

Ryzen 7 1700, GTX titan 32 GB ram 3000MHz og samsung 961 pro 1 TB SSD + 1 TB ssd , 8 TB hd

 • Opp
 • Rapporter

#8 nomore

nomore

  Bruker

 • Medlemmer
 • 13 937 innlegg
 •   18. juli 2002

Skrevet 1. februar 2017 - 13:35

Tror problemet blir verre for FM radioer i løp av året, sikkert en del som vil prøve seg med samme de har kjøpt FM radio så har norge slokket teknologien og radioen virker ikke.

 

Egentlig burde det ha vært salgsforbud med FM\AM radio (Som ikke kan byttes til DAB+) da tenker jeg ikke på forsterker etc. Men rene radioer. Foreløpig er det kun informasjonsplikt på det.

 

Uansett, kan jo være feil på dekningen?

Eller virker ikke radioen i det heletatt svart skjerm?

Kan være mange grunner til det.

Ikke dra inn FM-debatten inn her da. Spørsmålet til trådstarter var enkelt.


 • 4
Ydmyk og feilfri.
Tutti fratelli.
 • Opp
 • Rapporter

#9 Lovegame

Lovegame

  Bruker

 • Medlemmer
 • 1 798 innlegg
 •   1. februar 2005

Skrevet 1. februar 2017 - 13:35

Tusen takk for alle svar. Snakket også med Expert på chatten deres på nettsiden deres, og fikk også 5 år til svar.

 

Hvordan går jeg frem nå, når butikken nekter?

Hva vil det si å omlevere produktet?


 


 • 0
 • Opp
 • Rapporter

#10 Lovegame

Lovegame

  Bruker

 • Medlemmer
 • 1 798 innlegg
 •   1. februar 2005

Skrevet 1. februar 2017 - 13:36

Tror problemet blir verre for FM radioer i løp av året, sikkert en del som vil prøve seg med samme de har kjøpt FM radio så har norge slokket teknologien og radioen virker ikke.

 

Egentlig burde det ha vært salgsforbud med FM\AM radio (Som ikke kan byttes til DAB+) da tenker jeg ikke på forsterker etc. Men rene radioer. Foreløpig er det kun informasjonsplikt på det.

 

Uansett, kan jo være feil på dekningen?

Eller virker ikke radioen i det heletatt svart skjerm?

Kan være mange grunner til det.

 

Nei, det er ikke feil på dekningen. Den sluttet plutselig å fungere.


 • 0
 • Opp
 • Rapporter

#11 nomore

nomore

  Bruker

 • Medlemmer
 • 13 937 innlegg
 •   18. juli 2002

Skrevet 1. februar 2017 - 13:38

Tusen takk for alle svar. Snakket også med Expert på chatten deres på nettsiden deres, og fikk også 5 år til svar.

 

Hvordan går jeg frem nå, når butikken nekter?

Hva vil det si å omlevere produktet?


 

Omlevering betyr at får ett produkt som fungerer tilbake :)

 

Eg ville bedt om å få snakke med serviceansvarlig i butikken, butikksjef eller sentralt hold dersom det er en kjede(Expert?). Dersom ingen av disse gir medhold så tar du kontakt med forbrukerrådet og starter saken der. Dessverre vil det ta noe tid, derfor vil det være mer effektivt å prøve å snu butikken først.


 • 2
Ydmyk og feilfri.
Tutti fratelli.
 • Opp
 • Rapporter

#12 LMH1

LMH1

  Bruker

 • Medlemmer
 • 15 783 innlegg
 •   28. oktober 2008

Skrevet 1. februar 2017 - 13:39

 

Hvordan går jeg frem nå, når butikken nekter?

Hva vil det si å omlevere produktet?

Prøv å vis til hva andre har svart.

Hvis de fremdeles nekter er forbrukerådet eller Forbrukertvistutvalget neste mulighet.

Da gir de deg kanskje råd.

 

I teorien kan du snakke med butikksjefen\innkjøpsjefen hvis det er kun nybegynner\selger der.

 

Omlevering betyr du får ersattningsprodukt f.eks tilsvarende vare ofte bvare.

Men butikken kan reparere hvis det lønner seg ofte går de for det når prisen er over 1000 kr.


Dette innlegget har blitt redigert av LMH1: 1. februar 2017 - 13:41

 • 0

Ryzen 7 1700, GTX titan 32 GB ram 3000MHz og samsung 961 pro 1 TB SSD + 1 TB ssd , 8 TB hd

 • Opp
 • Rapporter

#13 Lovegame

Lovegame

  Bruker

 • Medlemmer
 • 1 798 innlegg
 •   1. februar 2005

Skrevet 1. februar 2017 - 13:46

Takker for alt av svar!

 

Butikksjefen er allerede snakket med, han sa og det var to års reklamasjonstid.

 

Men nå ble jeg satt over til serviceavdelingen hos dem, og fobrukerrådet ble nevnt.

Da snudde de igjen og nå er den vistnok lagt inn til reklamasjon. :) Kjipt å måtte "true" seg til service, men men..


 • 3
 • Opp
 • Rapporter

#14 KVTL

KVTL

  Administrator

 • EKSTRA
 • Administratorer
 • 7 493 innlegg
 •   12. januar 2004

Skrevet 3. februar 2017 - 00:00

For å vurdere hvpr lenge produktet "er ment å vare" skal man ta utgangspunkt i det som regnes som normalbruk av produktet. Er varen ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Mangel ved en gjenstand etter utløpet av gjenstandens normale levetid gir ikke rett til reklamasjon, dette selv om den absolutte reklamasjonsfristen på produktet enda ikke har utløpt.


 • 1

KVTLs hideout


❤NetBerry❤

 • Opp
 • Rapporter

#15 plankeby

plankeby

  Bruker

 • Medlemmer
 • 1 513 innlegg
 •   3. september 2004

Skrevet 29. juli 2017 - 21:16

Har selv en DAB+radio av kjent merke dom takket for seg etter 4 år. Det er DAB+ delen som ikke virker. Trolig er DAB radioer mer sårbare for feil enn FM radioer som i stor grad bare virket i "uendelig tid".

Dette innlegget har blitt redigert av plankeby: 29. juli 2017 - 21:18

 • 0

Takk til dere som bidrar til å utvide min kunnskap ! Rare skrivefeil er oftest pga mobiltasting og "feil" ordretting på mobil. Jeg har ikke råd til nett hjemme.

 • Opp
 • Rapporter


Tilbake til Forbrukerrett

0 bruker(e) leser denne tråden

0 medlemmer, 0 gjester, 0 skjulte brukere

on_share.png' class='small' title='Reklamasjon på DAB-RadioLink til innlegget #3' /> grenness
grenness

Skrevet 1. februar 2017 - 13:17

5 år.

Med mindre varen ikke er ment å vare mer enn 2 år ved normal bruk.

 

http://www.forbruker...er/elektronikk/#4 LMH1

LMH1

  Bruker

 • Medlemmer
 • 15 783 innlegg
 •   28. oktober 2008

Skrevet 1. februar 2017 - 13:19

http://www.dinside.n...ronikk/61575086

 

Ta kontakt med forbrukerrådet hvis du ikke kommmer frem, prøvd uendelig kjede tiffany Eventyr - Fairy Tales: I Andegaarden – In the Duck – Yard | H.C. Andersen Information

Eventyr - Fairy Tales: I Andegaarden – In the Duck – Yard | H.C. Andersen Information uendelig kjede tiffany

I Andegaarden

H.C. Andersen – Hans Christian Andersen eventyr

I Andegaarden – In the Duck – Yard

1861

Der kom en And fra Portugal, Nogle sagde fra Spanien, det er ligemeget, hun blev kaldt den Portugisiske, hun lagde Æg, blev slagtet og anrettet; det er hendes Levnetsløb. Alle de, som krøbe ud af hendes Æg, bleve kaldte de Portugisiske og det betydede Noget; nu var her af hele den Slægt kun Een tilbage i Andegaarden, en Gaard, som ogsaa Hønsene havde Adgang til og hvor Hanen traadte op med uendelig Hovmod.

“Han krænker mig med sit voldsomme Gal!” sagde den Portugisiske. “Men kjøn er han, det kan man ikke negte, uagtet han ikke er nogen Andrik. Moderere sig skulde han, men det er en Konst at moderere sig, det viser høiere Dannelse, den har de smaa Sangfugle oppe i Nabohavens Lindetræ! hvor yndigt de synge! der ligger noget saa Rørende i deres Sang; jeg kalder det Portugal! Havde jeg saadan en lille Sangfugl, jeg vilde være ham en Moder, kjærlig og god, det ligger mig i Blodet, i mit Portugisiske!”

Og lige idet hun talte kom der en lille Sangfugl; den kom hovedkulds oppe fra Taget. Katten var efter den, men Fuglen slap med en knækket Vinge og faldt ned i Andegaarden.

“Det ligner Katten, det Afskum!” sagde den Portugisiske; “jeg kjender ham fra jeg selv havde Ællinger! At et saadant Væsen faaer Lov at leve og gaae om paa Tagene! det troer jeg ikke finder Sted i Portugal!”

Og hun ynkede den lille Sangfugl, og de andre Ænder, som ikke vare portugisiske, ynkede ham ogsaa.

“Det lille Kræ!” sagde de, og saa kom den Ene og saa kom den Anden. “Vel ere vi selv ikke syngende,” sagde de, “men vi have indvendig Sangbund eller saadant Noget; det føle vi, om vi ikke tale derom!”

“Da vil jeg tale om det!” sagde den Portugisiske, “og jeg vil gjøre Noget for den, for det er Ens Pligt!” og saa gik hun op i Vandtruget og baskede i Vandet, saa hun nær havde drunket den lille Sangfugl i den Skylle, han fik, men det var godt meent. “Det er en god Gjerning,” sagde hun, “den kan de Andre see paa og tage Exempel af!”

“Pip!” sagde den lille Fugl, hans ene Vinge var knækket; det var ham svært at ryste sig, men han forstod saa godt den velmeente Pjasken. “De er saa hjertensgod, Madame!” sagde han, men forlangte ikke mere.

“Jeg har aldrig tænkt over mit Hjertelag!” sagde den Portugisiske, “men det veed jeg, at jeg elsker alle mine Medskabninger undtagen Katten, men det kan da Ingen forlange af mig! han har ædt To af mine; men vær nu som hjemme her, det kan man; jeg selv er fra en fremmed Egn, som De nok seer paa min Reisning og Fjederkjole! min Andrik er indfødt, har ikke mit Blod, men jeg hovmoder mig ikke! – forstaaes De af Nogen herinde, saa tør jeg nok sige, at det er af mig!”

“Hun har Portulak i Kroen!” sagde en lille almindelig Ælling, der var vittig, og de andre Almindelige fandt det saa udmærket med “Portulak”, det klang som “Portugal”; og de stødte til hinanden og sagde Rab! han var saa mageløs vittig! og saa indlode de sig med den lille Sangfugl.

“Den Portugisiske har rigtignok Sproget i sin Magt!” sagde de. “Vi have det ikke med store Ord i Næbet, men vi have ligesaa stor Deeltagelse; gjør vi ikke Noget for Dem, saa gaae vi stille med det; og det finde vi smukkest!”

“De har en yndig Røst!” sagde en af de Ældste. “Det maa være en deilig Bevidsthed at glæde saa Mange, som De gjør! jeg forstaaer mig rigtignok aldeles ikke paa det! derfor holder jeg min Mund, og det er altid bedre, end at sige noget Dumt, som saa mange Andre sige til Dem!”

“Plag ham ikke!” sagde den Portugisiske, “han trænger til Hvile og Pleie. Lille Sangfugl, skal jeg pjaske Dem igjen?”

“O nei, lad mig være tør!” bad han.

“Vandkuren er den eneste, der hjelper mig,” sagde den Portugisiske; “Adspredelse er ogsaa noget Godt! nu kommer snart Nabohønsene og gjør Visit, der ere to chinesiske Høns, de gaae med Mamelukker, have megen Dannelse, og de ere indførte, det hæver dem i min Agtelse!”

Og Hønsene kom og Hanen kom, han var idag saa høflig, at han var ikke grov.

“De er en virkelig Sangfugl!” sagde han, “og De gjør ud af Deres lille Stemme Alt, hvad der kan gjøres af saadan en lille Stemme. Men noget mere Locomotiv maa man have, at det kan høres, at man er af Hankjønnet.”

De to Chinesiske stode henrykte ved Synet af Sangfuglen, han saae saa forpjusket ud af Pjasket, han havde faaet over sig, at de syntes, han lignede en chinesisk Kylling. “Han er yndig!” og saa indlode de sig med ham; de talte med Hviskestemme og P-Lyd paa fornemt Chinesisk.

“Vi høre nu til Deres Art. Ænderne selv den Portugisiske, høre til Svømmefuglene, som De nok har bemærket. Os kjender De endnu ikke, men hvor Mange kjende os, eller gjøre sig den Uleilighed, Ingen, selv blandt Hønsene, uagtet vi ere fødte til at sidde paa en høiere Pind, end de fleste Andre. – Det er nu det Samme, vi gaae vor stille Gang mellem de Andre, hvis Grundsætninger ikke ere vore, men vi see kun paa de gode Sider, og tale kun om det Gode, skjøndt det er vanskeligt at finde, hvor Intet er. Med Undtagelse af os To og Hanen, er der Ingen i Hønsehuset, der ere begavede, men honnette! dette kan man ikke sige om Beboerne af Andegaarden. Vi advare Dem, lille Sangfugl! tro ikke hende der med Stumphalen, hun er lumsk! den Spættede der, med det skjeve Speil paa Vingerne, hun er disputeergal og lader aldrig Nogen faae det sidste Ord, og saa har hun altid Uret! – den fede And taler ilde om Alle, og det er vor Natur imod, kan man ikke tale godt, saa skal man holde sin Mund. Den Portugisiske er den Eneste, der har lidt Dannelse og som man kan omgaaes med, men hun er lidenskabelig og taler for meget om Portugal!”

“Hvor de to Chinesiske har meget at hviske!” sagde et Par af Ænderne, “mig kjede de; jeg har aldrig talt med dem!”

Nu kom Andriken! han troede, at Sangfuglen var en Graaspurv. ” Ja, jeg kan ikke gjøre Forskel!” sagde han, “og det er da ogsaa lige fedt! Han hører til Spilleværkerne, og har man dem, saa har man dem!”

“Bryd Dem aldrig om hvad han siger!” hviskede den Portugisiske. “Han er agtværdig i Forretninger, og Forretninger gaae for Alt. Men nu lægger jeg mig til Hvile! det skylder man sig selv, at man kan være kjøn fed, til man skal balsameres med Æbler og Svedsker!”

Og saa lagde hun sig i Solen, blinkede med det ene Øie; hun laae saa godt, hun var saa god, og saa sov hun saa godt. Den lille Sangfugl plukkede paa sin knækkede Vinge, lagde sig lige op til sin Beskytterinde, Solen skinnede varmt og deiligt, det var et godt Sted at være.

Nabohønsene gik om at skrabe, de vare i Grunden komne der alene for Fødens Skyld; de Chinesiske gik først bort, og saa de Andre; den vittige Ælling sagde om den Portugisiske, at den Gamle gik snart i “Ællingedom”, og saa skrattede de andre Ænder, “Ællingedom! han er mageløs vittig!” og saa gjentog de den forrige Vittighed: “Portulak!” det var meget morsomt; og saa lagde de sig.

De laae en Stund, da blev lige med Eet kastet noget Snaskeri ind i Andegaarden, det klaskede, saa hele den sovende Besætning foer op og slog med Vingerne; den Portugisiske vaagnede ogsaa, væltede om og trykkede forfærdeligt den lille Sangfugl.

“Pip!” sagde den, “De traadte saa haardt, Madame!”

“Hvorfor ligger De i Veien!” sagde hun, “De maa ikke være saa ømskindet! jeg har ogsaa Nerver, men jeg har aldrig sagt Pip!”

“Vær ikke vred!” sagde den lille Fugl, “det Pip slap mig ud af Næbet!”

Den Portugisiske hørte ikke paa det, men foer i Snaskeriet og holdt sit gode Maaltid, da det var endt og hun lagde sig, kom den lille Sangfugl og vilde