Blog Archives bronntanais leanbh tiffany


tiffany hevosenkenkä kaulakoru
серьги тиффани uk
tiffany feiring ringer

Filí_2010-

Uploaded by fengshui88

Rating and Stats

0.0 (0)

Document Actions

View More
Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
Flag for inappropriate content

Screen Reader Compatibility Information

Due to the method this document is displayed on the page, screen readers may not read the content correctly. For a better experience, please download the original document and view it in the native application on your computer.
 
Filíocht 2010 -
1
 
Filíocht
(gnáthleibhéal)
1. Géibheann
[saoirse]
le Caitlín Maude (1941 – 1982)
2. Colscaradh
[pósadh]
le Pádraig Mac Suibhne (1942 -)
3. Mo Ghrá-sa (idir lúibíní)
[grá]
 Nuala Ní Dhomhnaill (1952 -)
4. An Spailpín Fánach
[éirí amach]
 File Anaithnid 
5. An tEarrach Thiar
[grá áite]
 Máirtín Ó Direáin (1910 -1988)
(Ardleibhéal)
6. A Chlann
[grá máthartha]
 
le Máire Áine Nic Gearailt (1946 -)
7. Caoineadh Airt Uí Laoghaire
[bás]
 Éibhlín Dhubh Ní Chonaill*
8. Fill Arís
[tírghrá]
Seán Ó Ríordáin (1916 – 1977)
9. Colmáin
[saol cathrach]
Cathal Ó Searcaigh (1956 -)
10. Éiceolaí 
[smacht iomarcach]
 Biddy Jenkinson (1949 - )
* Rugadh Éibhlín Dhubh Ní Chonaill timpeall na bliana 1743 agus níltear cinnte cathain a cailleadh í. Ceaptar go bhfuair sí bás am éigin roimh an bhliain 1780 (seacht déag ochtó).
25. grá don timpeallacht dúchais1. grá na saoirse pearsanta4. grá na saoirse polaitiúla3. grá ait d’fhear gránna8. grá do chultúr tréigthe2. grá féinspéiseach6. grá clainne
grá
7. grá rómánsach9. grá na cuideachta10. grá dúghafach
(obsessive)
 
Filíocht
(gnáthleibhéal)
3
Géibheann
Caitlín Maude
 
(1941 – 1982)
Ainmhí méainmhí alltaas na teochreasaa bhfuil clú agus cáilar mo scéimhchroithfinn crainnte na coilletráthle mo gháir ach anoisluím síosagus breathnaím trí leathshúilar an gcrann aonraic sin thalltagann na céadta daoinechuile láa dhéanfadh rud ar bithdomach mé a ligean amach

Ioncam

I dtaobh bhliain acadúil 2016/2017, déanfar measúnú ar d’iarratas i dtaobh ollioncaim ó gach foinse don tréimhse ón 1 Eanáir 2015 go dtí an 31 Nollaig 2015.

Braitheann na daoine a gcuirtear a n-ioncam san áireamh ar d’aicme iarratasóra. Tiocfaidh seo faoi chuimsiú ceachtar den dá chatagóir a leanas;

 • Mac Léinn Spleách / Spleách Aibí: déanfar measúnú ort ar d’ioncam féin agus ar ioncam do thuismitheoirí/chaomhnóirí dlíthiúla.
 • Mac Léinn Neamhspleách: déanfar measúnú ort ar d’ioncam féin agus ar ioncam do chéile/pháirnéara shibhialta/chomháitritheora.

Ollioncam

Áirítear le hollioncam ioncam sula ndéantar aon asbhaintí le haghaidh ÍMAT, cáin ioncaim agus cánacha eile, ÁSPC, tobhaigh ioncaim etc. agus áirítear leis ioncam a ndéantar cur síos air amhail bheith “saor ó cháin”, “tar éis cáin a íoc”, “neamhdhlite do cháin” nó “díolmhaithe ó cháin”.

Mura bhfuil tú cinnte cé acu ar cheart nó nár cheart aon ioncam a chur san áireamh i d’iarratas, ba cheart duit sonraí faoin ioncam seo a sholáthar san fhoirm iarratais.

Féadfaidh SUSI sonraí a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim agus ón Roinn Coimirce Sóisialaí le cabhrú le measúnú agus próiseáil a dhéanamh ar d’iarratas ar dheontas. I ndiaidh go ndéantar measúnú tosaigh ar d’iarratas, féadtar iarraidh ort fianaise cháipéisíocht a sheoladh chuig SUSI i leith d’ioncaim dhearbhaithe.

Ioncam Inríofa

Seo an chomhréir de d’ollioncam a ndéanfaidh SUSI breithniú uirthi nuair a ríomhtar cé acu an bhfuil nó nach bhfuil tú incháilithe do dheontas. Deimhneoidh d’ioncam inríofa cé acu an bhfuil nó nach bhfuil tú incháilithe do chistiú a fháil ó SUSI agus má tá tú, cén saghas cistithe ar cheart duit a fháil. Féach thíos, le do thoil, chun teacht ar naisc le faisnéis a bhaineann leis na tairseacha ioncaim agus na rátaí bronnta deontais.

Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta

Faisnéis ar Thairseacha Ioncaim Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Fochéimithe

Faisnéis ar Thairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Iarchéimithe

Faisnéis ar Thairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Mic Léinn a dhéanann Staidéar lasmuigh den Stát

Foinsí Ioncaim

Is ionann an t-ioncam a chuirfear san áireamh agus ioncam a thuilltear taobh istigh agus taobh amuigh den Stát, an t-ioncam faoi na teidil a leanas ina measc (gan a bheith teoranta do na teidil seo):

 • Ioncam ó fhostaíocht (sochair chomhchineáil agus stiúrthóireachtaí ina measc)
 • Íocaíochtaí leasa shóisialaigh
 • Íocaíochtaí ó ranna rialtais nó gníomhaireachtaí stáit
 • Féinfhostaíocht nó feirmeoireacht
 • Ioncam cíosa nó ioncam eile ón talamh nó ó mhaoin
 • Ioncam ó phinsin seachas an pinsean stáit leasa shóisialaigh
 • Ioncam ó choigilteas, cuntais taisce agus infheistíochtaí
 • Ioncam ó shocruithe cothabhála
 • Íocaíochtaí cnapshuime ó scor agus iomarcaíocht
 • Ioncam ó shócmhainní nó cearta a dhiúscairt
 • Bronntanais agus oidhreacht (ní mór duit an tábla a chomhlánú a bhaineann le bronntanais/oidhreacht)
 • Ioncam ó fhoinsí eile nach luaitear thuas

Neamhaird Ioncaim

Ní chuirtear na híocaíochtaí a leanas san áireamh nuair a ríomhtar ioncam inríofa.

 • Sochar Linbh
 • Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh
 • Liúntas Míchumais (sa chás go n-íoctar leis an iarratasóir é)
 • Pinsean na nDall (sa chás go n-íoctar leis an iarratasóir é)
 • Íocaíochtaí Teaghlach Aontuismitheora (déantar Tástáil Mhaoine orthu) (sa chás go n-íoctar leis an iarratasóir iad)
 • Íocaíocht Chaomhnóra
 • Liúntais Chúram Altramais agus Iarchúraim
 • Liúntas Cúram Baile
 • Liúntas Cúramóra
 • Ciste um Chúnamh Mic Léinn
 • Deontais mac léinn
 • Cúiteamh le haghaidh gortú pearsanta
 • Tacaíocht sheirbhísí Caranua
 • Scéim Sparánachta Tríú Leibhéal na Roinne Oideachais agus Scileanna
 • Íocaíochtaí ar Riachtanais Eisceachtúla
 • Pacáiste Sochair Teaghlaigh
 • Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta
 • Liúntas Maireachtála Aonair do Dhaoine Óga i gCúram Cónaithe
 • Liúntas Cuardaitheora Poist (Aistriú) (sa chás go n-íoctar leis an iarratasóir é)
 • Forlíonadh Ús Morgáiste
 • Forlíonadh Cíosa
 • Deontas Caomhnaithe Uisce

Asbhaint agus Coigeartuithe Ioncaim

Teorainneacha Ioncaim Inríofa/Asbhaint Incheadaithe

 • Méadaítear na teorainneacha ioncaim inríofa chun an líon leanaí cleithiúnacha (an líon leanaí eile sa teaghlach a bhraitheann ar an iarratasóir agus/nó ar a dtuismitheoir(í)/a gcaomhnóir/a gcéile, a bpáirtnéir sibhialta nó a gcomháitritheoir) a chur san áireamh i gcomhréir leis an Scéim Deontais Mhac Léinn.
 • Is féidir na teorainneacha ioncaim inríofa a choigeartú, chomh maith, chun daoine ábhartha (Duine eile, leanbh cleithiúnach, tuismitheoir(í)/caomhnóir(í)) an iarratasóra, céile, páirtnéir sibhialta nó comháitritheoir an iarratasóra neamhspleách laistigh den teaghlach atá ag freastal ar chúrsa lánaimseartha staidéir i mbreisoideachas nó in ardoideachas) a chur san áireamh i gcomhréir leis an Scéim Deontais Mhac Léinn.
 • Is féidir asbhaint (€3,809 ar a mhéid) a dhéanamh i ngeall ar Thuillimh Shaoire a thuilltear lasmuigh de thréimhse an téarma i gcás iarratasóra a bhí in oideachas agus a bhí fostaithe chomh maith le linn ba bliana roimhe sin (2 sheachtain um Nollaig, 2 sheachtain um Cháisc agus 12 sheachtain i rith an tsamhraidh (ní cheadaítear ach fostaíocht ó Mheitheamh go Lúnasa amháin).

 

 • Áiritheoir Incháilitheachta
 • Próiseas an Deontais
 • Mo Chuntas SUSI
;action_layer">
The Flamethrowers
 • "A
  A Man Called Ove
 • "Bel
  Bel Canto
 • bronntanais leanbh tiffany Blog Archives ylhpljvl

  Blog Archives bronntanais leanbh tiffany

  • Baile / Home
  • Eolas / Information
  • Fógraí / Notices
  • Gníomhaíochtaí / Activities
  • Ranganna

  tiffany hevosenkenkä kaulakoru
  серьги тиффани uk
  tiffany feiring ringer

  Filí_2010-

  Uploaded by fengshui88

  Rating and Stats

  0.0 (0)

  Document Actions

  View More
  Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)
  Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
  Flag for inappropriate content